Escola Teresiana

Opcions pedagògiques

PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 

El nostre model pedagógic s’expressa mitjançant la piràmide d’aprenentatge, que representa de manera esquemática els nostres principis pedagògics i maneres d’educar. A la cúspide hi situem el model de les intel·ligències múltiples. En un segon nivell, podem identificar-hi la dimensió comunitària i personalitzadora de l’aprenentatge. En tercer lloc, tres models concrets pels que optem: la cultura del pensament, la cultura de la creativitat i l’aprenentatge i servei/empreneduria.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Avui sabem que no tots aprenem de la mateixa manera.

El desenvolupament de les intel·ligències múltiples de cada alumna i alumne permetrà que arribi al grau més alt d’aprenentatge, descobreixi els seus dons personals i connecti amb allò que pugui arribar a ser la passió de la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Volem traspassar els límits de l’aula i del centre escolar  per comprendre les noves tendències que flueixen en  l’entorn i el món. L’escola teresiana fomenta el sentit de  comunitat, cohesionada, on tots esdevenim aprenents: professorat, famílies i alumnat.

En el futur, el nostre desig és que els nostres infants i joves sapiguen treballar en equip, per això optem per un model d’aprenentatge cooperatiu que potenciï la riquesa d’habilitats de cadascú posada al servei del bé comú.

PERSONALITZACIÓ

La persona és el centre de la nostra missió. Cadascú és important i vàlid pel que és.  Educar es converteix doncs en l’experiència de fer que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats i limitacions. D’aquesta manerà podrà créixer en harmonia, en relació amb si mateixa, amb els altres, amb el món i oberta a Déu.

CULTURA DEL PENSAMENT

La facultat de discórrer és la més noble i més imporatant de l’ànima. En el nostre model pedagògic prioritzem ensenyar a pensar el nostre alumnat, aconseguir que esdevinguin persones autònomes amb destreses per resoldre els problemes i prendre decisions.

Utilitzem diferents estratègies per aconseguir que l’alumnat desenvolupi un pensament reflexiu,  profund i  crític.

CULTURA DE CREATIVITAT

La creativitat és font d’enriquiment, generadora de canvi. L’educació teresiana possibilita processos de metacognició on la creativitat s’erigeix com a factor clau en la resolució dels “problemes” del dia a dia. Així, intentem que el nostre alumnat s’interrogui i contempli sempre noves opcions, per tal de generar solucions enginyoses.

Els projectes interdisciplinars, l’aprenentatge basat en problemes, la gamificació, el Design Thinking, les Flipped Classrooms (aules invertides), etc….  afavoreixen aquests processos de recerca, exploració, codificació… fins a generar coneixement i trobar múltiples solucions.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORS

L’educació teresiana té com a objectiu educar ciutadans compromesos, capaços de transformar el seu entorn i generar un profund canvi social. La clau principal es troba en el fet que s’aprèn mitjançant l’acció i el compromís social, a través de metodologies l com l’ApS (Aprenentatge i Servei) i d’altres projectes que fomenten l’emprenedoria social.