Primària

 

El moment dels grans reptes

 

A l’ Educació Primària (6 a 12 anys) guiem el nostre alumnat en l’adquisició de les competències socials i emocionals.  Ells esdevenen els autèntics  protagonistes del procés d’aprenentatge.

 

Es treballen els coneixements de manera integrada, mitjançant metodologies, tècniques i hàbits que estimulin la seva curiositat i iniciativa. Establim les bases d’una formació sòlida, on l’autonomia personal,  l’esforç i la convivència constituiran la base per continuar aprenent al llarg de la vida.

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

Treballem les llengües en grups reduïts a través de metodologies significatives en les que la manipulació i l’aprenentatge entre iguals faciliten l’assoliment de les competències lingüístiques.

 

Potenciem el teatre com una eina d’aprenentatge de la llengua molt valuosa.

METODOLOGIES INNOVADORES

A Primària ens centrem en metodologies actives i participatives. Posem el focus en el rol de l’alumnat com a participant actiu del procés d’ensenyament-aprenentatge i que el converteixin en una persona crítica, pràctica i reflexiva.

 

Partim del treball basat en les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i el desenvolupament creatiu i crític. Treballem a través de la investigació, l’experimentació, el desenvolupament de les habilitats comunicatives, l’estimulació de la curiositat, la connexió amb diferents contextos reals i l’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Reconeixem la diversitat com una riquesa.  Disposem d’un equip de mestres d’atenció a la diversitat que guia els tutorands  de Primària, procurant que l’atenció cap a l’alumnat sigui el més personalitzada possible.

 

En aquest sentit, també apostem pel treball en grups diversos: gran grup i grups reduits a partir de les co-tutories.

CO-TUTORIA

Una eina fonamental a la nostra escola  és  la tutoria compartida, és a dir, la presència de tres tutors en cada nivell. Això ens permet dur a terme pràctiques educatives significatives i eficaces, tenir una visió més acurada dels alumnes i  l’atendre a la diversitat.

APADRINAMENT LECTOR

Creiem en l’aprenentatge entre iguals i optem per l’Aprenentatge- Servei per establir vincles emocionals entre l’alumnat dels diferents cursos.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

El Pla d’Acció Tutorial propi és dissenyat per educar íntegrament al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

MirarTE, el nostre projecte d’Interioritat, pretén potenciar l’autoconeixement del nostre alumnat tot descobrint la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als altres, al món i a Déu.

TEATRE

El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives. És important  ensenyar els nens i nenes a expressar-se tant a nivell personal com social.

 

Per això creiem que el teatre constitueix una part molt important en l’educació dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments i a enriquir els seus mitjans d’expressió. També els ajuda a progressar en altres matèries curriculars.

 

D’altra banda, fer teatre és treballar en equip, un valor molt important a la nostra escola i en la societat actual.

MÚSICA

La música és essencial per a l’educació integral de l’individu i alhora esdevé una eina poderosa per afavorir l’educació emocional i la interacció amb els altres.  El seu aprenentatge es planteja des del moviment i el sentiment de pertinença de grup. Som una comunitat on la música està VIVA!

EDUCACIÓ FÍSICA

L’aprenentatge a través del moviment és fonamental. Treballar hàbits de salut i fomentar persones amb una vida saludable, també.

 

Jugar, gaudir, aprendre… es pot demanar més?

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Volem persones que esdevinguin autèntiques transformadores socials.

 

Per això, que l’alumnat adquireixi el compromís vers el nostre món esdevé un dels màxims objectiu sa la nostra escola.

TECNOLOGIES

Desenvolupem la competència tecnològica en el nostre alumnat integrant l’ús dels diferents dispositius en el desenvolupament de les pròpies matèries.

 

Totes les nostres aules  disposen de l’equipament informàtic/tecnològic necessari.

BLOC CICLE SUPERIOR

Benvinguts al Bloc del Cicle Superior!

 

En aquest espai trobareu materials i continguts per a treballar les diferents àrees.

 

Us convidem a fer una ullada fent clic AQUÍ.